Statut

FUNDACJA ZDROWIEJ

Statut Fundacji

I.
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Zdrowiej, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona dnia 20.10.2022 r. przez fundatora Bogusławę Cimoszko, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Katarzyną Nagórską-Protasiuk, Kancelaria Notarialna Katarzyna Nagórska-Protasiuk, ul. Jaśkowa Dolina 6, 80-252 Gdańsk, nr Repertorium Anw 3681/2022.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.

§ 3

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 4

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Fundacja może tworzyć swoje oddziały, filie lub inne jednostki terenowe.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o pokrewnym profilu działania, o ile nie narusza to niniejszego statutu oraz wiążącego prawa.
 4. Decyzje w sprawie przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 3 bądź wystąpienia z nich podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednogłośnej uchwały.

§ 5

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

II.
Cele i zasady działania Fundacji
§ 7

Celem Fundacji jest:
 1. propagowanie zdrowego trybuj życia,
 2. propagowanie i organizacja badań profilaktycznych,
 3. działanie na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych, uzależnionych i wykluczonych społecznie w tym prowadzenie działalności terapeutycznej,
 4. organizacja opieki i udzielanie świadczeń zdrowotnych dla wszystkich potrzebujących,
 5. udzielanie pomocy cudzoziemcom, uchodźcom i migrantom,
 6. działania na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji oraz reintegracji społecznej osób niepełnosprawnych, wykluczonych, oraz zagrożonych wykluczeniem, a także cudzoziemców, uchodźców i migrantów,
 7. promocja i organizacja wolontariatu,
 8. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 9. działalność oświatowa i edukacyjna i informacyjna dotycząca profilaktyki i zdrowego trybu życia,
 10. współdziałanie z innymi jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia,
 11. podnoszenie kwalifikacji zawodowych opiekunów i personelu medycznego w zakresie profilaktyki i udzielania świadczeń zdrowotnych,
 12. wspieranie i propagowanie kultury fizycznej,
 13. prowadzenie działalności naukowej i badawczej.

§ 8

Realizacja celów Fundacji następuje przez działania polegające między innymi na:
 1. współpracy i wspieraniu placówek i osób fizycznych zajmujących się profilaktyką, niosących pomoc dzieciom osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym, cudzoziemcom, migrantom i uchodźcom uzależnionym, i wykluczonym społecznie;
 2. organizowaniu akcji informacyjnych i edukacyjnych służących budowaniu świadomości społeczeństwa oraz podnoszenia poziomu wiedzy o dotyczącej zdrowego trybu życia oraz badań profilaktycznych, dostępności usług medycznych,
 3. współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja badań profilaktycznych,
 4. organizacja spotkań i zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi propagujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia, badania profilaktyczne,
 5. organizowanie akcji edukacyjnych, zajęć, szkoleń dla nauczycieli, opiekunów i personelu medycznego,
 6. współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, którym celem jest wspieranie osób uzależnionych;
 7. organizowaniu i udzielaniu pomocy zdrowotnej, opieki medycznej, psychologicznej, pomocy prawnej, poradnictwa pedagogicznego i prawnego dla wszystkich potrzebujących pomocy,
 8. organizacja i wykonywanie badań profilaktycznych,
 9. organizacja i udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 10. wspieranie noclegowni i hospicjów i innych miejsc dla osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych, starszych, wykluczonych społecznie;
 11. organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz promocji zdrowia, wychowania fizycznego i badań profilaktycznych;
 12. działalność na rzecz rozwoju i ochrony praw dziecka;
 13. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na cele Fundacji, pozyskiwanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych,
 14. przygotowywanie opracowań naukowych i publikacji dotyczących prowadzonej przez Fundację działalności naukowej i badawczej,
 15. organizowanie akcji edukacyjnych, zajęć, szkoleń dla nauczycieli, opiekunów i personelu medycznego.

§ 9

Dla osiągnięcia swoich celów, Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z działalnością Fundacji, a także nawiązywać współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, podmiotami leczniczymi działającymi w zakresie objętym celami, a także współpracować w kraju i za granicą z muzeami, galeriami, klubami, uczelniami, szkołami, grupami artystycznymi, ośrodkami działalności kulturalnej i osobami fizycznymi, których aktywność jest zbieżna z celami Fundacji.

III.
Działalności gospodarcza
§ 10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 2. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundacje będzie dodatkowa względem jej działalności statutowej.
 3. Fundacja może prowadzić następującą działalność gospodarczą:
  1. praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
  2. sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),
  3. sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),
  4. działalność szpitali (PKD 86.10.Z),
  5. praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),
  6. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.90.E),
  7. działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
  8. praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),
  9. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
  10. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
  11. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
  12. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
  13. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
  14. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
  15. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  16. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
  17. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).

§ 11

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym, zakład gospodarczy.
 2. Fundacja może posiadać udziały w spółkach handlowych i w innych podmiotach gospodarczych.

IV.
Majątek i dochody Fundacji
§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochodami fundacji są:
  1. dotacje fundatora,
  2. dotacje osób prawnych i fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  3. subwencje,
  4. darowizny, spadki, zapisy,
  5. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i prawa majątkowe,
  6. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  7. dochody z majątku Fundacji,
  8. odsetki bankowe, odsetki z lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  9. dywidendy i zyski z akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego,
  10. dochody z działalności gospodarczej.
  11. inne wpływy.
 3. Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji.
 4. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 5. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych, w szczególności w postaci lokat długoterminowych lub w papiery wartościowe.

§ 13

Wszelkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 14

Rachunkowość Fundacji będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13

 1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2023 roku.

V.
Organy Fundacji
§ 16

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do właściwości Fundatora.
 3. Fundator może zostać powołany w skład Zarządu.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
 2. Pierwszy skład zarządu powołuje Fundator w drodze uchwały. Następny skład zarządu powołuje i odwołuje dotychczasowy Zarząd jednomyślnie.
 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu wykonuje obowiązki Prezesa Zarządu.
 4. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony.
 5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, świadczyć na rzecz Fundacji odpłatne lub nieodpłatne usługi lub współpracować na podstawie innych umów cywilnoprawnych.
 7. Mandat członka zarządu wygasa na skutek:
  1. odwołania przez Zarząd,
  2. złożenia pisemnej rezygnacji,
  3. śmierci Członka Zarządu.

§ 19

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, uprawniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie.
 3. W umowach pomiędzy Fundacją a Fundatorem, Fundacja jest reprezentowana przez Zarząd, chyba że Fundator jest członkiem Zarządu. W takim przypadku Fundację reprezentuje drugi członek Zarządu nie będący Fundatorem.
 4. W umowach pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu, Fundacja jest reprezentowana przez drugiego członka zarządu nie będącego stroną umowy.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 1. kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków, zapisów,
 3. uchwalanie regulaminów,
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 5. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji,
 6. zatrudnianie pracowników Fundacji.

§ 21

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenie Zarządu Fundacji może zostać zwołane przez każdego Członka Zarządu.

§ 22

W przypadku śmierci Fundatora, uprawnienia Fundatora przewidziane w Statucie przysługują jego spadkobiercom, którzy wykonują uprawnienia Fundatora przez wspólnego przedstawiciela.

VI.
§ 23
Zmiana Statutu

Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

VII.
Połączenie z inną fundacją
§ 24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd.
 3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

VIII.
Likwidacja Fundacji
§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Rozwiązanie Fundacji następuje na podstawie:
  1. jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji;
  2. orzeczenia Sądu.
 3. Uchwała o likwidacji Fundacji wymaga zgody Fundatora.
 4. Majątek zlikwidowanej Fundacji przeznacza się na cele dobroczynne, zgodne z celami Fundacji na podstawie jednomyślnej uchwały likwidatorów Fundacji.

§ 26

 1. W przypadku rozwiązania Fundacji w drodze uchwały Zarządu Fundacji likwidatora wyznacza Zarząd Fundacji.
 2. W przypadku rozwiązania Fundacji przez Sąd likwidatora wyznacza Sąd.
 3. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd Fundacji ulega rozwiązaniu.
 4. Do likwidatora stosują się odpowiednie postanowienia Statutu o Zarządzie.
 5. O otwarciu likwidacji, likwidatorzy zawiadamiają Sąd i przeprowadzą likwidację w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek Fundacji przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

IX.
Postanowienia końcowe
§ 27

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 2. Statut został uchwalony w dniu 20 października 2022 r. przez fundatora Bogusławę Cimoszko.

-----
Fundator Fundacji
Bogusława Cimoszko